Deň otvorených dverí 2016

Deň otvorených dverí v SOŠ technickej Čadca

     Dňa 1. decembra 2016 sa v priestoroch SOŠ technickej v Čadci uskutočnila významná prezentačná akcia, a to Deň otvorených dverí, na ktorej sa zúčastnilo 141 žiakov z 19. základných škôl z okresu Čadca.

     Na začiatku celej akcie bola v budove teoretického vyučovania zaujímavá prezentácia o študijných a učebných odboroch, ktoré škola ponúka a tiež o školských a mimoškolských akciách, konkrétne o krúžkovej činnosti, športových, literárnych a odborných súťažiach a o cezhraničnej spolupráci s odbornými školami v Českej a Poľskej republike.

     Do priebehu Dňa otvorených dverí boli zainteresovaní aj žiaci študijných odborov IV. ročníka, ktorí sprevádzali záujemcov do odborných učební - elektrického merania, vykurovania, automatizácie a regulácie, programovania CNC strojov, AutoCadu, Cenkrosu a pre odbor autoopravár mechanik a dopravná prevádzka.

     Deň otvorených dverí pokračoval prehliadkou priestorov praktického vyučovania, ktorú zabezpečovali hlavní majstri a majstri odborného výcviku.

     Žiaci základných škôl si prezreli dielne pre elektrikárske odbory, strojárske odbory, odbor inštalatér a autoopravár mechanik. So záujmom si pozreli dielňu, v ktorej môžu žiaci aj počas štúdia získať základný zváračský kurz.

     Záujem verejnosti sa prejavil aj v tom, že žiakov základných škôl sprevádzali nielen ich učitelia, ale vo viacerých prípadoch aj rodičia žiakov, ktorí prejavili záujem o dianie školy, jej aktivity a hlavne možnosti uplatnenia na trhu práce.