Burza stredných škôl

Burza stredných škôl organizovaná ÚPSVaR Čadca

V priestoroch Domu kultúry Čadca sa konala 08.11.2016 „Burza stredných škôl“.                      

SOŠ technická sa už tradične zúčastňuje tejto akcie. Prezentáciu pripravili spolu s riaditeľom školy Ing. Františkom Kajánkom, PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie a hlavní majstri OV, Bc. Andrej Gunčaga a Jaroslav Kočišek. Okrem stredných škôl okresu Čadca sa na burze zúčastnili aj školy z prihraničných regiónov Česka a Poľska. Popri stredných školách sa prezentovali na burze aj významné firmy regiónu Kysuce a firmy z prihraničných regiónov.

Hlavným poslaním burzy je oboznámiť deviatakov - žiakov základných škôl a výchovných poradcov s možnosťami štúdia a ďalšieho zamestnania absolventov vo firmách v regióne, ako aj v prihraničných oblastiach.

Aj keď demografický vývoj na Kysuciach ukazuje, že základnú školu končí viac dievčat ako chlapcov, predsa je záujem o štúdium na našej škole. Uvidíme ako to bude po prijímacích skúškach a zápisoch na štúdium.Tešíme sa na nových študentov, ktorým škola ponúka štúdium v strojárenských, elektrotechnických a stavebných odboroch.