Škola bez tabaku, alkoholu a drog

V mesiaci jún prebiehal v Strednej odbornej škole technickej v Čadci projekt primárnej prevencie v boji proti závislostiam pod názvom „Fajčenie prechádza hlavou".
Tento projekt mohol byť realizovaný vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý poskytol finančné prostriedky v rámci vyhláseného projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog", na zakúpenie simulátora „Fajčiaca Zuzka".
Vďaka tejto učebnej pomôcke žiaci prvého a druhého ročníka mali možnosť vidieť aké splodiny vznikajú pri fajčení tabakových cigariet. Už pri vyfajčení pár cigariet sa na stenách skúmavky simulátora usadilo viditeľné množstvo dechtu, ktoré sa ťažko čistilo. Praktická ukážka bola spojená s prednáškou o škodlivosti fajčenia. Žiaci mali možnosť porovnať obrázky zdravých ľudských orgánov a orgánov poškodených práve dechtom a oxidom uhoľnatým, ktoré vznikajú fajčením.
Hodiny sa žiakom páčili, a preto bude simulátor využívaný i pri ďalších aktivitách primárnej prevencie.

tabak