Vývoj vzdelávacieho kurzu "Tvorba riadiacich programov CNC strojov"

NÁZOV PROJEKTU: Vývoj Tvorba riadiacich programov CNC strojov

NÁZOV PROJEKTU:  Vývoj Tvorba riadiacich programov CNC strojov

PRIORITY:
Zvýšenie kvalifikačného potenciálu a adaptibility zamestnancov a osôb
vstupujúcich na trh práce.


OPATRENIA:
Zvýšenie rozsahu, zlepšenie a širšie poskytovanie ďalšieho vzdelávania
s cieľom zlepšiť kvalifikáciu a adaptibilitu zamestnancov.MIESTO REALIZÁCIE:
SOU strojárske Čadca

CIEĽ PROJEKTU
Hlavným cieľom projektu je rozšírenie ponuky vzdelávania v oblasti moderných CNC technológií zavedením nových foriem vzdelávania využívajúceho informačné technológie.
Keďže rozšírením vzdelávania sa zlepší aj kvalita absolventov ďalšieho vzdelávania, hlavný cieľ projektu je v súlade s globálnym cieľom Sektorového operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je rast zamestnanosti založený na kvalifikovanej a flexibilnej pracovnej sile.