ŠKOLA BEZ TABAKU, ALKOHOLU A DROG

V mesiacoch máj a jún prebiehal v Strednej odbornej škole technickej v Čadci projekt primárnej prevencie v boji proti závislostiam pod názvom „Falošní priatelia – alkohol a droga".
Tento projekt mohol byť realizovaný vďaka Žilinskému samosprávnemu kraju, ktorý poskytol finančné prostriedky v rámci vyhláseného projektu „Škola bez tabaku, alkoholu a drog", na zakúpenie okuliarov na simuláciu stavu po požití drogy a požití alkoholu.
Vďaka tejto učebnej pomôcke si žiaci prvého až tretieho ročníka mali možnosť vyskúšať ako ovplyvňuje droga a alkohol správanie sa človeka. Na hodinách v rámci projektu dávali do súvislosti účinky a následky užívania psychotropných látok.
Hodiny sa žiakom páčili, a preto budú tieto okuliare využívané i pri ďalších aktivitách primárnej prevencie.

 dr