Dodatky a prílohy

Dodatok č. 1/2018 k Zmluve o poskytovaní odbornej pomoci č. ZŠ/199/2016 ..............pdf

PROTOKOL o odovzdaní a prevzatí majetku zo dňa 18.06.2018 ................................pdf

Dodatok č. 1 k Prílohe č.1 Zmluvy č.1/2018/DV o duálnom vzdelávaní ........................pdf