Právne normy

Právne normy

61-2015 Zákon o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov

111

 

64-2015 Vyhláška o sústave odborov vzdelávanai a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelavania

111

 

65-2015 Vyhláška o stredných školách

111

 

Zákon č. 245/2008 školský zákon...

 odkaz

 

 Vyhláška MŠ SR č. 282/2009 Z.z. o stredných školách...

 

 

Vyhláška MŠ SR č. 318/2008 Z.z. o ukončovaní študia na stredných školách... 

odkaz

 

Vyhláška č. 268/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 282/2009

 

Vyhláška č. 208/2011 Z.z., ktorou sa dopĺňa vyhláška č. 319/2008 Z.z.

 

Vyhláška č. 209/2011 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 318/2008 Z.z.