Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji

 

 

Tento projekt je spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie.

 


     Projekt „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“ je vypracovaný    v súlade s obsahom Akčného plánu rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji   a v súlade s obsahom „Koncepcie rozvoja výchovy a vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji na roky 2007 - 2009 - Učiaci sa región“.

 

     Cieľovú skupinu projektu tvoria žiaci a pedagógovia zo 6 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti samosprávneho kraja a jednou z týchto škôl je aj naša škola. 

 


Analýza potrieb cieľovej skupiny

 

      Intenzívny prílev zahraničných investícií do Žilinského samosprávneho kraja má za následok výraznú tvorbu nových pracovných miest. Pre uplatnenie sa na trhu práce sa však stáva nevyhnutným predpokladom ovládanie cudzích jazykov. 
 


     Nedostatočná odborná znalosť cudzích jazykov absolventov stredných škôl je jedným z dôvodov nízkeho percenta uplatnenia sa na trhu práce v týchto zahraničných spoločnostiach. Absolventi bezprostredne po ukončení štúdia ovládajú cudzí jazyk len na všeobecnej úrovni, bez dostatočných zručností odbornej komunikácie v cudzom jazyku. Posilnenie cudzojazyčnej odbornej zložky vo vzdelávacom procese je preto nevyhnutným predpokladom posilnenia odbornej jazykovej vybavenosti absolventov stredných odborných škôl. 

 

     Strategickým cieľom projektu „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“ je prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl  v odboroch elektrotechnika, strojárenstvo, stavebníctvo, lesníctvo v Žilinskom samosprávnom kraji.

 

     Špecifickými cieľmi projektu sú:

 

1. Vytvorenie rozvojových programov škôl v súlade s požiadavkami zamestnávateľov.
2. Posilnenie zručností pedagógov smerujúcich k zavedeniu projektového vyučovania.
3. Inovácia jazykového vzdelávania so zameraním na odbornú zložku.
4. Implementácia inovatívnych foriem výučby vo vyučovacom procese.

 


Aktivity projektu

 

1.1 Tvorba rozvojových programov 6 škôl

 

Počas 6 mesiacov budú za každý odbor dvaja zodpovední pedagógovia v spolupráci s celým pedagogickým zborom na každej škole pripravovať školský vzdelávací program, ktorý stanoví priority, smerovanie a náplne 7 odborov na 6 školách s ohľadom na štátny vzdelávací program a požiadavky regionálnych zamestnávateľov.

 

2.1 Školenia učiteľov cudzích jazykov so zameraním na projektové vyučovanie

 

Cieľom tejto aktivity je pripraviť učiteľov cudzích jazykov na novú formu vyučovania - projektové vyučovanie. Školenia sa zúčastní 39 učiteľov cudzích jazykov zo 6 stredných odborných škôl, ktoré budú prebiehať počas 5 mesiacov. Budú to tieto 4 kurzy:

- kurz projektové vyučovanie (8 vyučovacích hodín),
- kurz tvorba materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT (8 vyučovacích hodín),
- kurz tímová spolupráca (30 vyučovacích hodín),
- kurz komunikačné zručnosti (30 vyučovacích hodín).

 

3.1 Tvorba učebných materiálov

 

Proces je rozdelený do 5 aktivít:

1. Vytvorenie jednotnej metodiky a osnovy odborného jazykového vzdelávania.
2. Príprava pracovných zošitov pre odborné jazykové vzdelávanie (ANJ, NEJ).
3. Odborná korektúra a nezávislé odborné posúdenie pracovných zošitov.
4. Návrh dizajnu a tlač pracovných zošitov.
5. Príprava odbornej obsahovej náplne pre jazykový software. 

 

3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov

 

Aktivita je zameraná na skvalitnenie metód vzdelávania prostredníctvom implementácie informačných technológií do vyučovacieho procesu vrátane zaškolenia 39 učiteľov s výukovým software, s ktorým sa bude pracovať v rámci jazykových učební na jednotlivých školách. Každá jazyková učebňa bude vybavená 15 žiackymi a 1 učiteľským počítačom a príslušným software. Učiteľský počítač bude pripojený na dataprojektor. 

 

 

 

 

 

 

 

4.1 Pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky na hodinách cudzieho jazyka

 

Aktivita je zameraná na pilotnú aplikáciu pripravenej formy a obsahu vzdelávania vo vyučovacom procese za účelom odladenia vyvinutého vzdelávania prostredníctvom spätnej väzby od žiakov           a učiteľov. Do pilotného testovania sa zapojí 480 žiakov zo 6 škôl a 39 učiteľov cudzieho jazyka.

 


Aktivita „Monitorovanie a hodnotenie projektu“

 

Vzhľadom na náročnosť projektu je nevyhnutné zabezpečiť dôsledný monitoring projektu tak, aby bolo možné počas realizácie projektu identifikovať nezrovnalosti a operatívne vykonávať korekčné opatrenia tak, aby sa splnili špecifické ciele projektu.

 

Nadväzujúce aktivity po skončení projektu

 

Posilnené jazykové vzdelávanie o odbornú zložku bude tvoriť základ pre rozvoj odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Pripravená metodológia, nová forma, ako aj obsah v rozsahu 120 hodín angličtiny a 120 hodín nemčiny bude používaných nielen na 6 školách zapojených do projektu, ale aj na ostatných školách v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré o takého odborné jazykové vzdelávanie prejavia záujem. 


Realizácia projektu

 

     Žilinský samosprávny kraj v rámci aktivity č. 3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov zabezpečí vybavenie 6 jazykových učební pre 6 škôl, a to:

 

- 18 počítačov, vrátane operačného systému, kancelárskeho balíka a antivírovej ochrany,
- 90 žiackych licencií pre výukový software,
- 6 učiteľských licencií pre výukový software, 
- 6 licencií pre digitálny slovník - anglický,
- 6 licencií pre digitálny slovník - nemecký,
- 6 ks dataprojektorov,
- 96 ks slúchadiel s mikrofónom
- a zaškolenie 39 pedagógov pre prácu s jazykovým software.

 

            V súčasnej dobe sú ukončené aktivity č. 1.1 Tvorba rozvojových programov 6 škôl,    č. 3.1 Tvorba učebných materiálov a č. 3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov. V rámci aktivity č. 2.1 Školenia učiteľov cudzích jazykov so zameraním na projektové vyučovanie bolo prevedené len úvodné zaškolenie.

            Aktivita č. 4.1 Pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky na hodinách cudzieho jazyka bola zahájená v mesiaci september 2010 vo vybraných témach odborných predmetov v odbore mechanik nastavovač.

 

 

Po ukončení projektu dôjde k výmene vytvorených učebných materiálov medzi školami navzájom podľa príbuznosti odborov. 

 

Daného projektu sa zúčastňujú tieto školy:

 

- Stredná odborná škola technická Čadca,
- Spojená škola Martin,
- Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina,
- Stredná odborná škola stavebná Žilina,
- Stredná odborná škola technická Námestovo,
- Stredná odborná škola lesnícka Liptovský   Hrádok.

V septembri bola jazyková učebňa doplnená interaktívnou tabuľou, ktorá sa stala súčasťou vyučovacieho procesu.


 

Žiaci začali výučbu vybraných odborných tém strojárenských predmetov v odbore mechanik nastavovač v nemeckom jazyku. Témy boli spracované spôsobom nižšie uvedeným:


 1.Anpassen


 

Anpassen ist eine gegenseitige Verbindung zwei verbindenden Bestandteile – das Loch und die Welle, wobei das Loch im Ladung ist- zum Beispiel (z.B.) im Zahnrad, in den die Welle aufgesetzt wird.

Diese zwei Bestandteile füllen drei Funktionen ein:

-          sie werden sich gegenseitig gedreht – der Sitz mit dem Spiel,

-          sie sind gegenseitig fest verbindet – der Sitz mit dem Übermaß

-          sie werden sich gegenseitig geschoben und gedichtet – der Übergangssitz.

Die Grade der Präzision dienen zum Markieren der ebenso genauen Auffertigung des Ersatzteiles. Wir kennen 20 Grade der Präzision: IT01, IT0, IT1, IT2, ......IT18.

Bei der Verbindung der Ersatzteile Typs- das Loch und die Welle entsteht der Sitz:

( nach ihren Grössen)

 1. mit der Spiel, wo das Maximalspiel (Smax)  und Minimalspiel (Smin) entsteht,
 2. mit dem Übermaß, das maximal (Ümax) oder minimal (Ümin) sein kann,
 3. der Zwischensitz, bei der wie das Spiel, so auch das Übermaß entetststehen kann.

 

In der Praxis gibt es zwei Arten des Sitzes:

-          zu dem gleichen EB ordnen wir verschiedene Toleranzfelder der Welle zu – das System EB

-          zu der gleichen EW ordnen wir verschiedene Toleranzfelder der Löcher zu – das System EW

 

Die Verwendung des Sitzes in der Praxis

Der Sitz mit dem Spiel benutzt man für den drehbaren Sitz der Reiblager auf den Wellen, der Schiebenrädern in Motorgetrieben, der Spindel der Werkzeugmaschinen, der Dornen der Werkzeugmaschinen, der Schiebenzahnräder und anders.

Der Sitz mit dem Übermaß benutzt man für die bewegungslose Verbindung der Zahnräder mit Wellen und andere feste Verbindung der Welle mit der Nabe.

Der Zwischensitz benutzt man der Schiebesitz mit dem Minimalspiel für die genaue Leitung der Kolben- und Werkzeugmaschinen.

Wortschatz


das Anpassen – lícovanie                                                    das Getriebe – prevodovka

das Loch – diera                                                                  die Ladung - náboj

die Welle – hriadeľ                                                             Werkzeugmaschine – obrábacie stroje

das Bestandteil – súčiastka                                                  Kolbenmaschine – piestové stroje

der Sitz – uloženie                                                               fest – pevný

die Luft – vôľa                                                                    die Nabe – náboj (kolesa)

das Übermaß – presah                                                         die Dorne –n – čap

das Grad, -e – stupeň                                                           das Reiblager – klzné ložisko

das Toleranzfeld – tolerančné pole                                      die Spendel – vreteno

die Regelgröße – menovitý rozmer

Cvičenie – Übungen


Otázky k textu:

1.Was ist das Anpassen? 2. Wie heiβen zwei Bestandteile, die wir verbinden? 3. Wie viel Funktionen bilden diese zwei Bestandteile? 4. Nennen Sie diese Funktionen!      5. Wieviel Grage der Präzision kennen wir? 6. Wann benietzenwir den Sitz mit dem Spiel, den Sitz  mit dem Übermaβ und den Zwischenzitz;

Doplňte odborné výrazy!


Spiel, Anpassen, Markieren, Funktionen, Sitzes

1................ ist eine gegenzeitige Verbindung zwei verbindenden Bestandteile.

2. Diese zwei Bestandteile füllen drei …………..ein. 3. Die Grade der Präzision dienen zum…………..der ebenso genauen Cluffertigung des Erzatzteiles. 4. In der Praxis gibt es zwei Arten des…………5. Der Sitz mit dem……….benutzt man für den drehbaren Sitz.


Preložte vety do nemčiny!

 1. Licovanie je vzájomné spojenie dvoch spájaných súčiastok – diery a hriadeľa.
 2. Súčiastky tvoria tri funkcie. V praxi poznáme dva druhy uloženia.
 3. Náš závod vyrába piestové stroje a obrábacie stroje.
 4. Prevodovka v našom aute je pokazená.
 5. Uloženie s vôľou sa používa na otočné uloženie klzných ložísk na hriadeľoch.
 6. Poznáme 20 stupňov presností.

 

Opíš hlavné časti stroja:

 

Cvičenie – Übungen

Otázky k textu


1.Wie teilen wir die Verbindungen? 2. Welche sind die lösbaren Verbindungen? 3. Wie teilen wir die lösbaren? 4. Wie heiβt das verbindente Bestandteil der Schraubenverbindung? 5. Welche Gewinde benutzt man auf den Schrauben? 6.Wan benutzen wir den Stift? 7. Welche Keile kennen wir? 8.Was passiert mit den unlösbaren Verbindungen bei Zerlegen? 9. Welche sind die unlösbaren Verbindungen. 10. Wie teilen wir das Nieten? 11. Wie verbinden wir Materialien bei Schweiβen?

Doplňte odborné výrazy:
Druckschweiβen, Schmelzschweiβen, lösbaren 2x, die Schraube, den Federn, der Wärme, Verbindende, unlösbaren, beschädigen, der Stift, Lot, Kleber, die Materialzusatzen,
1. Die Bestandteile, die verbinden sollen, sind…………….2.Die Verbindunngen teilen wir in …………..und…………..3. Die ………….Verbindungen sind solche, bei denen die Bestandteile mit Zerlegen nicht ………….4. Das verbindende Bestandteil der Schraubenverbindung ist…………….5. Bei Stiftverbindung ist das Verbindungsbestandteil…………….6.Die nachgiebige Verbindung Zwei oder Mehrteile erreicht man mit ……………7. Bei Schweiβen verbinden wir Materialien mit Hilfe …………und…………8.Die Grundarten des Schweiβen sind…………und………….
9. Bei Kleben und Löten ist Verbindungsmittel ein…………oder…………
Preložte vety do nemčiny


 1. Súčiastky sú navzájom pospájané.
 2. Spoje rozdeľujeme na rozoberateľné a nerozoberateľné.
 3. Spojovacou súčiastkou skratkových spojov je skrutka.
 4. Na skrutkách sa používajú rôzne závity.
 5. Kolíky sú valcové, pružné, ryhované a kužeľové.
 6. Nikovanie rozdeľujeme na priame a nepriame.
 7. Základné spôsoby zvárania sú tavné a tlakové.
 8. Pri lepení a spájkovaní je spájacím materiálom lepidlo alebo spájka.

Aké druhy spojov vidíte na obrázkoch


 

10.Robotik in der Automobilindustrie


 

Anfangs des 21. Jahrhunderts entsteht die Notwendigkeit, Mangel der qualifizierten Arbeitskraft in der Maschinenindustrie zu ersetzen. Dieses Problem ist auch in der Slowakei zu spüren. Die Migration der Arbeitskraft in die EU – Länder bringt der Slowakei große Probleme. Es ist nötig, auf das erhöhte Interesse des Auslands um die Kooperationsproduktion in der Slowakei zu reagieren. Man kann sagen, in der Slowakei beginnt die neue Epoche im Gebiet der Maschinenproduktion. Diese neue Epoche nennt man ,,Robotik „.
Am 18. März 2004 haben die Gesellschaft KIA Motors Corporation und die Regierung der Slowakei einen Vertrag über Aufbau KIA – Automobilwerke in der Slowakei unterschieben.
KIA Motors Corporation hat sich für Aufbau der ersten Automobilwerke in Europa wegen des erhöhten Interesses für die KIA – Autos in Europa entschieden. KIA will einmal zu den größten Automobilerzeugern der Welt gehören.
Robotik bringt uns:
-          Erleichterung der Arbeit
-          Beseitigung der einseitigen Arbeit
-          Produktionssteigerung
-          Steigerung der Herstellungsgenauigkeit
Ausnűtzung der Roboter in Automobilindustrie

Anfangs des 21. Jahrhunderts entsteht die Notwendigkeit, Mangel der qualifizierten Arbeitskraft in der Maschinenindustrie zu ersetzen. Dieses Problem ist auch in der Slowakei zu spüren. Die Migration der Arbeitskraft in die EU – Länder bringt der Slowakei große Probleme. Es ist nötig, auf das erhöhte Interesse des Auslands um die Kooperationsproduktion in der Slowakei zu reagieren. Man kann sagen, in der Slowakei beginnt die neue Epoche im Gebiet der Maschinenproduktion. Diese neue Epoche nennt man ,,Robotik „. Am 18. März 2004 haben die Gesellschaft KIA Motors Corporation und die Regierung der Slowakei einen Vertrag über Aufbau KIA – Automobilwerke in der Slowakei unterschieben.KIA Motors Corporation hat sich für Aufbau der ersten Automobilwerke in Europa wegen des erhöhten Interesses für die KIA – Autos in Europa entschieden. KIA will einmal zu den größten Automobilerzeugern der Welt gehören. bringt uns:          Erleichterung der Arbeit          Beseitigung der einseitigen Arbeit          Produktionssteigerung          Steigerung der Herstellungsgenauigkeit

 

 

Der Roboter bereitet die Autotűre zur Montage vor, lackiert Autokarosserie,

 

Wortschatz
die Notwendigkeit – nutnosť
die Arbeitskraft – pracovná sila
der Mangel -  nadostatok
die Epoche – éra
die Gesellschaft – spoločnosť
die Regierung – vláda
der Aufbau – výstavba
das Interesse – záujem
die Erleichterung – uľachčenie
die Beseitigung -  odstránenie
die Herstellungsgenauigkeit – výrobná presnosť
Cvičenia – Übungen
Fragen zum Text
1.Was passiert in der Automobilindustrie am Anfang des 21. Jahrhunderts. 2. Wo Arbeiten viele Slowaken? 3. Wie heißt die neue Epoche in der Slowakei erzeugt KIA die Autos? 4.Was ist am 18. März 2004 passiert.5.Wieviel Autowerke hat schon KIA in Europa?6. Wo in der Slowakei erzeugt KIA die Autos?  7. Was bringt uns Robotik?


 

Übersetzen Sie die Sätze!
1.      Na Slovensku je nedostatok kvalifikovaných pracovníkov.
2.      Pracovná sila odchádza do cudziny.
3.      Na Slovensku začína éra robotov.
4.      Spoločnosť potrebuje kvalifikovaných robotníkov.
5.      Vláda podpísala zmluvu.
6.      V roku 2004 začala výstavba závodu v Tepličke nad Váhom.
7.      Robotizácia uľahčuje prácu.
8.      Robotizácia odstraňuje ťažkú prácu.

 

 

Aktivita č. 4.1. Pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky na hodinách cudzieho jazyka bola ukončená v decembri 2010. Testovanie žiakov sa uskutočnilo v ucelených blokoch. Celkovo sa testovaniu podrobilo 58 žiakov v:

 

- I. ročníku bolo testovaných 13 žiakov v termíne od 13.10.2010 do 15.12.2010,
- II. ročníku bolo testovaných 23 žiakov v termíne od 7.9.2010 do 9.11. 2010,
- III. ročníku bolo testovaných 13 žiakov v termíne od 13.9.2010 do 8.11.2010,
- IV. ročníku bolo testovaných 9 žiakov v termíne od 16.9.2010 do 21.12.2010.


Po skončení testovania bolo prevedené hodnotenie aktivity z pohľadu učiteľov a z pohľadu žiakov.  

 

K aktivite 4.1. zo strany testovaných žiakov boli nasledovné pripomienky:

 

- vysoká náročnosť projektu,
- veľmi zaujímavý projekt,
- niektoré odborné témy boli pre žiakov náročné a nezaujímavé,
- problém so zapamätaním si slovíčok,
- rozloženie každej lekcie na článok, slovíčka, cvičenia, ilustrácie bolo vyhovujúce.
 

Pripomienky zo strany učiteľov:

 

- žiaci I. ročníka mali najväčšie problémy s gramatikou, slovnou zásobou a prekladom,
- v jednotlivých textoch je veľké množstvo zložených slov, bolo by vhodné ich zjednodušenie,
- problémy s výslovnosťou,
- zložitá slovná zásoba,
- vhodné by bolo testovanie trvajúce 4 roky, začínajúc I. ročníkom,
- jednotlivé lekcie v ročníku rozložiť na celý školský rok.

 

 

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti