Správa za školský rok 2016/2017

Vyhodnocovacia správa školy 2016/2017 : ..............................w

Protokol ................................................................................pdf

Súvaha ................................................................................. pdf

Výkaz ziskov a strát ............................................................. pdf

Komentár k výkazu ............................................................... pdf