Informuje

Integrácia žiakov
Charakteristika individuálne integrovaného zdravotne postihnutého žiaka
Cieľom materiálu k integrácii žiakov so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami do stredných škôl je upozorniť na fakt, že aj na našej škole už sú integrovaní žiaci, objasniť základné pojmy týkajúce sa jednotlivých druhov postihnutia a narušenia, integrácie postihnutých a zhrnúť platnú legislatívu súvisiacu s integráciou osôb so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežných škôl ( z nej vyplývajúcu nutnosť zabezpečovať týmto žiakom odbornú starostlivosť).
Individuálna integrácia je formou školskej integrácie, pri ktorej sú žiaci so špeciálnymi výchovno–vzdelávacími potrebami zaraďovaní do tried a výchovných skupín s ostatnými žiakmi školy a sú vzdelávaní podľa individuálneho výchovno–vzdelávacieho programu, pričom výchovné postupy sú prispôsobené ich potrebám.
Integrovaný žiak je žiak so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami, ktorý bol prijatý do strednej školy na základe písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, poradenským zariadením po vykonaných diagnostických vyšetreniach.


V komplexnej starostlivosti o postihnutých jedincov je nevyhnutné určiť druh, stupeň a rozsah postihnutia žiaka, aby sa mohla určiť forma školskej integrácie so zreteľom k možnostiam výchovy a vzdelávania. Pri integrovanom vzdelávaní žiakov so špeciálnymi výchovno - vzdelávacími potrebami na stredných školách sa odporúča postupovať podľa Zákona č.365/2004 Z. z. – o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon). Konkrétne sa odporúča postupovať podľa §32a, §32b a §32c tohto zákona. Rozhodnutie o integrovaní žiaka so zdravotným postihnutím do strednej školy vydáva riaditeľ školy na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov, písomného vyjadrenia zariadenia špeciálnopedagogického poradenstva, po dôkladnom oboznámení sa s diagnózou a prognózou žiaka, po prerokovaní s pedagógmi, ktorí budú žiaka vzdelávať, po prerokovaní v pedagogickej rade školy a po zabezpečení nevyhnutných materiálno – technických a odborno – personálnych podmienok. Každý žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v strednej škole musí mať v individuálnom rozsahu vypracovaný Individuálny výchovno – vzdelávací program, ktorý v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva vypracuje a priebežne dopĺňa triedny učiteľ. Individuálny výchovno – vzdelávací program obsahuje základné informácie o žiakovi, o osobitostiach vplyvu jeho diagnózy a prognózy na výchovno – vzdelávací proces, o požiadavkách na úpravu prostredia triedy, učebných postupov, organizácie výchovno – vzdelávacieho procesu, učebných plánov a učebných osnov, zabezpečení kompenzačných pomôcok a špeciálnych učebných pomôcok a personálnej pomoci. Riaditeľ školy zodpovedá a v spolupráci so školským špeciálnym pedagógom alebo zariadením špeciálnopedagogického poradenstva zabezpečuje, aby u integrovaných žiakov neprichádzalo k bezdôvodnému znižovaniu požiadaviek a aby nároky kladené na žiaka boli v súlade s jeho možnosťami. Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami má právo na individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní rešpektujúci jeho schopnosti a zdravotný stav, na vyučovanie pedagógom s odbornou a pedagogickou spôsobilosťou, na výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a zdravom prostredí, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému a duševnému násiliu.

Dokumentácia a evidencia individuálne integrovaných detí.

Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou, Žiak s vývinovými poruchami učenia
Žiak s narušenou komunikačnou schopnosťou a pri vývinových poruchách učenia môže byť:
     A. žiak individuálne integrovaný
     B. žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami


A) Žiak individuálne integrovaný:
Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami do špeciálnej školy, do špeciálnej materskej školy, do materskej školy, do základnej školy a do strednej školy (na individuálnu integráciu, do špeciálnej triedy)
NOVÉ TLAČIVO PLATNÉ OD 01.09.2015 > je potrebné vyplniť všetky časti návrhu!
   • Správa zo psychologického vyšetrenia
   • Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia (písomné vyjadrenie poradenského zariadenia k integrácii žiaka)
   • Žiadosť zákonných zástupcov o integráciu dieťaťa
   • Výchovno – vzdelávací program žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základnej škole „

Program pre žiaka s narušenou komunikačnou schopnosťou" (IVP)
   • Individuálne vzdelávacie plány na jednotlivé predmety (konzultovať so špeciálnym pedagógom)
   • Rozhodnutie riaditeľa o prijatí žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami (všeobecne záväzný predpis o správnom konaní), sa vydáva len v prípade novoprijatého žiaka. Žiakovi, ktorý požiadal o integráciu v priebehu školskej dochádzky sa nové rozhodnutie nevydáva (Metodické usmernenie č. 3/2006 – R z 24.01.2006 k realizácii školskej integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami v základných a stredných školách)
   • Zápis v triednom výkaze – prerokovanie v pedagogickej rade školy, v poznámke v triednom výkaze sa uvedie: „Žiak postupoval podľa individuálneho výchovno – vzdelávacieho programu a je evidovaný ako integrovaný."
   • Do doložky vysvedčenia sa píše: „Žiak v predmetoch.....postupoval podľa individuálneho vzdelávacieho plánu."


B) Žiak so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami:
• Súhlas rodiča s úľavami v hodnotení a klasifikácii,
• Správa zo psychologického vyšetrenia,
• Správa zo špeciálnopedagogického vyšetrenia,
• Do doložky vysvedčenia sa uvedie: „ Žiak bol v predmetoch............ hodnotený podľa metodických pokynov na hodnotenie a klasifikáciu žiakov so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami.".

1. Žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je možné považovať za integrovaného žiaka výlučne na základe písomného vyjadrenia poradenského zariadenia, vyplývajúceho z odbornej špeciálnopedagogickej a psychologickej diagnostiky žiaka.


2. Ak sa v priebehu vzdelávania žiaka na základe odborných intervencií zmení stav postihnutia alebo intelektového nadania žiaka tak, že ďalej nie je dôvod považovať ho za integrovaného žiaka, základná škola alebo stredná škola takéhoto žiaka po rediagnostickom vyšetrení a na základe písomného vyjadrenia príslušného poradenského zariadenia prestane vykazovať a evidovať ako integrovaného.


Charakteristika najčastejších porúch vo výchovno-vzdelávacom procese


Dysgrafia je špecifická porucha učenia postihujúca písomný prejav, ktorý býva nečitateľný, dieťa si ťažko pamätá tvary písmen a ťažko ich napodobňuje. Ceruzku drží kŕčovite, nie je schopné vykonávať plynulé ťahy, písmená v texte sú kostrbaté, v diktovaných slabikách a slovách vynecháva a prehadzuje písmená.
Dysortografia je porucha postihujúca pravopis v tzv. dysortografických javoch, t. j.rozlišovanie tvrdých a mäkkých slabík, sykaviek a dĺžky samohlások. Ak dieťa v druhom ročníku, kedy sú už v náplni učiva dysortografické javy, nepíše správne (dĺžne, mäkčene) ide o dysortografiu.


Dyslexia je špecifická porucha učenia prejavujúca sa tým, že schopnosť naučiť sa čítať je výrazne znížená, pričom inteligencia i sociálne prostredie sú v norme. Výkony žiaka v čítaní sú horšie ako v iných činnostiach. Spojenie hláska – písmeno sa buduje veľmi ťažko a zamieňa sa. Žiak ťažko spája písmená do slabík a slov, nie je schopný sledovať čítanie spolužiakov očnými pohybmi, má sklon k dvojitému čítaniu a v dôsledku spomínaných ťažkostí mu uniká obsah textu. Nechápe písomne zadané pokyny a úlohy.


Dyskalkúlia je porucha matematických schopností v dôsledku narušenia mozgových centier pri inteligencii v norme a dobrom sociálno-kultúrnom zázemí. Prejavuje sa ťažkosťami pri matematickej manipulácii s predmetmi (odhad počtu, porovnávanie a triedenie podľa počtu),pri slovnom označovaní počtu alebo poradia, pri chápaní matematických pojmov a vzťahov,pri vykonávaní matematických operácií.

Charakteristika žiaka s autizmom, ADD a ADHD


Autizmus
• vývinová psychická porucha
• pri hodnotení treba posudzovať a zohľadňovať postup a nie len výsledok
• lepšie pochopí výklad, keď učivo môže spracovať vizuálne
• pri práci veľmi rýchlo klesá jeho výkonnosť
• pri vzdelávaní je veľmi nápomocná činnosť asistenta
• pri výchove a vzdelávaní musí byť úzka spolupráca rodičov a školy. Je to úloha triedneho učiteľa, výchovného poradcu, odborného asistenta a vedenia školy


ADD
• je to porucha pozornosti


ADHD
• je to porucha pozornosti a správania
• hyperaktivita
• poruchy učenia sa
• porucha motoriky
• vývinové chyby reči
• agresívne správanie a neprimeraná často prudká reakcia
• malá sebaúcta a značná frustrovanosť

Predvoľby súkromia

Cookies používame na zlepšenie vašej návštevy tejto webovej stránky, analýzu jej výkonnosti a zhromažďovanie údajov o jej používaní. Na tento účel môžeme použiť nástroje a služby tretích strán a zhromaždené údaje sa môžu preniesť k partnerom v EÚ, USA alebo iných krajinách. Kliknutím na „Prijať všetky cookies“ vyjadrujete svoj súhlas s týmto spracovaním. Nižšie môžete nájsť podrobné informácie alebo upraviť svoje preferencie.

Zásady ochrany osobných údajov

Ukázať podrobnosti