Okruhy tém prijímacieho konania

Okruhy tém prijímacieho konania pre študijné odbory z matematiky :

1) Počtové výkony s racionálnymi číslami
2) Počítanie s algebrickými výrazmi
3) Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc
4) Riešenie slovných úloh na percentá, priamu a nepriamu úmernosť
5) Výpočet obvodu a obsahu štvorca, obdĺžnika, trojuholníka, lichobežníka, kruhu a kružnice
6) Výpočet objemu a povrchu telies: kocka, kváder, hranol, valec

Okruhy tém prijímacieho konania pre študijné odbory zo slovenského jazyka a literatúry :

1. Cudzie slová.
2. Frazeologizmy.
3. Homonymá, synonymá, antonymá.
4. Klasifikácia viet podľa členitosti, zloženia, významu./jednoduchá veta, jednoduché súvetie/
5. Umelecké jazykové prostriedky.
6. Rým, druhy rýmov, verš.
7. Slohové postupy, jazykové štýly.
8. Slovné druhy, gramatické kategórie.
9. Tvorenie slov /skratky, iniciálové skratky, skratkové slová, značky/.
10. Vetné členy.