Charakteristika odborov

Charakteristika študijných a učebných odborov

 

Študijné odbory - 4.ročné - maturita:

 

2411 K mechanik nastavovač

Profil absolventa:

Absolvent dokáže správne a samostatne čítať

technické výkresy, normy, technologické pracovné

postupy a podľa nich určiť tvar, rozmery, toleranciu,

drsnosť povrchu a povrchovú úpravu súčiastky.

Ovláda prevádzku programovo riadených CNC strojov

a má prehľad o priemyselnej výrobe v strojárstve.

 

2413 K mechanik strojov a zariadení

Profil absolventa:

Je kvalifikovaný odborný technický pracovník,

schopný samostatne pracovať na klasických a

programovaných strojoch a zariadeniach. Zvláda

diagnostikovanie a odstraňovanie porúch pri dodržaní

predpisov, ISO noriem a zásad starostlivosti o životné

prostredie. Vie vykonávať opravy strojov a zariadení,

ich montáž a demontáž.

 

2697 K mechanik elektrotechnik

Profil absolventa:

Vie samostatne zostaviť, vyrobiť a opraviť

elektronické zariadenia, zariadenia nízkofrekvenčnej,

audio a video techniky. Dokáže pracovať

a programovať na počítači. Ovláda prácu s riadiacimi

programovateľnými modulmi. V oblasti informačných

technológií, pozná princíp, konštrukciu a činnosť

jednotlivých častí elektronických počítačov. V oblasti

silnoprúdovej techniky pozná spôsob výroby

a rozvodu elektrickej energie od zdroja až po

elektrický spotrebič. Vykonaním skúšky odbornej

spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť

v elektrotechnike".

 

3658 K mechanik stavebnoinštalačných zariadení

Profil absolventa:

Vie vykonávať montáže jednotlivých rozvodných

systémov inžinierskych sieti (verejnej a vnútornej

kanalizácie, vodovodu, vykurovacích systémov,

rozvodu plynu, kotolne, výhrevne, teplárne), pozná

vlastnosti druhov palív a energie, spôsoby ich

využívania.

 

2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Profil absolventa:

Je kvalifikovaný odborný technický pracovník,

schopný obsluhovať a programovať automatizované

strojárske zariadenia podľa ISO noriem.

Vykonáva bežné prevádzkové práce podľa

technologickej dokumentácie. Prácu na počítači

využíva pre vytvorenie technickej dokumentácie,

návrhu a kreslenie výkresovej dokumentácie,

vytvorenie programov pre obsluhu strojov a zariadení.

Je schopný používať simulačné programy pre výrobu.

 

 

Učebné odbory - 3.ročné - výučný list:

 

2464 H strojný mechanik

Profil absolventa:

Je schopný pracovať na konvenčných strojoch, ovláda

práce s ručným a strojovým opracovaním súčiastok,

montážou, demontážou a skúšaním. Vie obsluhovať

zváracie zariadenia na zváranie elektrickým oblúkom

a rezanie kyslíkom.

 

2487 H 01 autoopravár - mechanik

Profil absolventa:

Je odborný pracovník, schopný samostatne pracovať

na údržbe, servise a oprave cestných motorových

vozidiel, pozná dielenskú dokumentáciu výrobcu

a technologické postupy. Pri práci je schopný použiť

štandardnú meraciu a diagnostickú techniku.

 

2487 H 02 autoopravár - elektrikár

Profil absolventa:

Má ucelené základné teoretické vedomosti a praktické

zručnosti potrebné pre štandardné opravy elektrických

zariadení motorových vozidiel. Pri práci je schopný

použiť štandardnú meraciu a diagnostickú techniku.

Pozná technickú dokumentáciu a vie ju samostatne

čítať a používať, pozná základné druhy materiálov

a polotovarov používaných v elektrotechnike.

 

2683 H 11 elektromechanik - silnoprúdová technika

Profil absolventa:

Absolvent získa vedomosti pre prácu s elektrickými

zariadeniami, ovláda spôsoby výroby a rozvodu

elektrickej energie, základy riadenia a merania

v silnoprúdovej technike. Ovláda funkciu a stavbu

elektrických strojov a prístrojov a vykonaním skúšky

odbornej spôsobilosti získa "Odbornú spôsobilosť

v elektrotechnike".

 

3678 H inštalatér

Profil absolventa:

Samostatne vie vykonávať inštalatérske práce

v objektoch bytovej a priemyselnej výstavby - montáž

s demontáž domovej kanalizácie, klásť kanalizačné

potrubie pre teplú a studenú vodu, vykonávať tlakové

skúšky tesnosti, osadzovať hydranty, montovať všetky

druhy ústredného vykurovania. V tomto odbore získa

základy zvárania.

 

2433 H obrábač kovov

Profil absolventa:

Absolvent je schopný pracovať na konvenčných

obrábacích strojoch s rozličným stupňom

automatizácie, uplatniť sa pri obsluhe CNC strojov.

Nadobudnuté poznatky a zručnosti využíva na výkon

práce pri strojnom obrábaní materiálov sústružením,

frézovaním, brúsením a vŕtaním.

 

Nadstavbové štúdium - denná forma:

 

3757 L dopravná prevádzka

Profil absolventa:

Ovláda základné predpisy v medzinárodnej doprave,

spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu, vie

zostaviť vzorový turnusový poriadok a pozná

vlastnosti vozidiel podľa konštrukcie a druhu nákladu.

Je schopný riadiť kolektív pracovníkov pri práci na

opravách a údržbe vozidiel.