Kurzy zváračov podľa STN 287-1, STN EN ISO 9606

*111 - ručné oblúkové zváranie obalenou elektródou

*135 - zváranie taviacou sa elektródou v aktívnom plyne

*141 - zváranie volfrámovou elektródou v internom plyne

*311 - zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom