Pracovná náplň

Svojou činnosťou psychológ prispieva k uskutočňovaniu pozitívnych zmien v osobnosti žiaka vo vzťahu k rodičom, učiteľom a spolužiakom ako aj ku škole a obsahu vzdelávania. Je partnerom pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu za každých okolností, trpezlivým a pozorným poslucháčom, sprievodcom, diagnostikom, konzultantom pri riešení problémov. Predovšetkým je človekom s časom vyhradeným pre Vás. Zachováva dôvernosť získaných informácií alebo výsledkoch psychologických vyšetrení. Takto získané informácie považuje za prísne dôverné.


Cieľom školského psychológa je pomáhať:


• vytvárať atmosféru pohody bez stresu a napätia,


• vytvárať priestor pre otvorenú a úprimnú komunikáciu,


• tvoriť priateľské vzťahy medzi žiakmi i medzi žiakmi a učiteľmi,


• riešiť problémy vo vzájomnej spolupráci všetkých zainteresovaných strán,


• tvoriť sociálno-psychologické programy pre triedy na utužovanie kolektívu, začlenenie jednotlivcov do tried, pozitívne medziľudské vzťahy,


• zabezpečiť efektívnu spoluprácu školy a rodiny prostredníctvom vzájomnej kooperácie.