Plán činnosti

September:
- Mapovanie priorít a potrieb školy
- Definovanie cieľov na školský rok
- Poskytnutie informácií o spolupráci so školským psychológom


Október - Apríl
- Monitoring integrovaných žiakov
- Realizácia preventívnych aktivít a programov
- Realizácia aktivít na mapovanie a zlepšenie triednej klímy
- Individuálne intervencie
- Zážitkové skupinové stretnutia
- Kariérove poradenstvo
- Poradenstvo pri príprave na maturitné skúšky

Máj – Jún
- Vyhodnotenie procesu integrácie
- Vyhodnotenie práce
- Stanovenie priorít na nový školský rok