Okruhy tém

Okruhy tém prijímacieho konania pre študijné odbory

Okruhy tém zo slovenského jazyka a literatúry

 • Cudzie slová
 • Frazeologizmy
 • Homonymá, synonymá a antonymá
 • Klasifikácia viet podľa členitosti, zloženia, významu /jednoduchá veta, jednoduché súvetie/
 • Priame a nepriame pomenovanie, básnické prostiedky
 • Rým, druhy rýmov, verš
 • Slohové postupy, jazykové štýly
 • Slovné druhy, gramatické kategórie
 • Tvorenie slov /skratky, iniciálové skratky, skratkové slová, značky/
 • Vetné členy

Okruhy tém z matematiky

 • Počtové výkony s racionálnymi číslami
 • Počítanie s algebrickými výrazmi, hodnota výrazu
 • Rozklad výrazov vynímaním pred zátvorku
 • Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc
 • Riešenie slovných úloh na percentá, priamu a nepriamu úmernosť
 • Zhodnosť a podobnosť trojuholníkov
 • Riešenie pravouhlého trojuholníka s využitím Pytagorovej vety
 • Výpočet obvodu a obsahu štvorca, obdĺžnika, trojuholníka, lichobežníka, kruhu a kružnice
 • Výpočet objemu a povrchu telies: kocka, kváder, valec