Okruhy tém

Okruhy tém prijímacieho konania pre študijné odbory

 

Okruhy tém zo slovenského jazyka a literatúry

1. Cudzie slová.
2. Frazeologizmy.
3. Homonymá, synonymá, antonymá.
4. Klasifikácia viet podľa členitosti, zloženia, významu./jednoduchá veta, jednoduché súvetie/
5. Umelecké jazykové prostriedky.
6. Rým, druhy rýmov, verš.
7. Slohové postupy, jazykové štýly.
8. Slovné druhy, gramatické kategórie.
9. Tvorenie slov /skratky, iniciálové skratky, skratkové slová, značky/.
10. Vetné členy.

 

Okruhy tém z matematiky

1. Počtové výkony s racionálnymi číslami
2. Počítanie s algebrickými výrazmi, hodnota výrazu
3. Riešenie lineárnych rovníc, nerovníc
4. Riešenie slovných úloh na percentá, priamu a nepriamu úmernosť
5. Zhodnosť trojuholníkov
6. Riešenie pravouhlého trojuholníka s využitím Pytagorovej vety
7. Výpočet obvodu a obsahu štvorca, obdĺžnika, trojuholníka, lichobežníka, kruhu a kružnice
8. Výpočet objemu a povrchu telies: kocka, kváder, hranol, valec