Kolektívna zmluva na r.2018

Kolektívna zmluva na rok 2018.....................................pdf

 

 

Zásady pre použitie prostriedkov zo sociálneho fondu – učitelia (SF-U) na rok 2018 a predpoklad tvorby a čerpania prostriedkov SF-U............pdf

 

Z á s a d y    pre tvorbu a použitie sociálneho fondu pre praktické vyučovanie
a technicko-ekonomický úsek na rok 2018......................pdf