História školy

0 položiek

História SOU strojárskeho v Čadci 

1111

Písal sa rok 1958. Práve do tohto roka spadajú začiatky histórie SOU strojárskeho, dnešnej SOŠ technickej, v Čadci, ktoré priamo súviseli s tým, že štátna výrobňa autodielov v Čadci, neskôr Tatra Čadca, bola začlenená do n. p. Kopřivnica ako samostatný závod, ktorý dostal právo prijímať absolventov ZŠ do učebného pomeru. V prvých rokoch boli žiaci pre závod pripravovaní podľa zmluvných dohôd v školách iných organizácii (ZPS Kysucké Nové Mesto, Železničné učilište Zvolen, Vrútky, Tatra Bánovce nad Bebravou a Kopřivnica).

V roku 1962 bol vyčlenený samostatný pracovník, ktorý mal v rámci závodu Tatra Čadca organizačne a materiálne pripraviť samostatné učňovské stredisko a do prvého ročníka bolo prijatých 24 žiakov v učebnom odbore sústružník a frézar. Do strediska boli presunutí aj žiaci 2. a 3. ročníka. Teoretické vyučovanie zabezpečovala Učňovská škola v Čadci a praktické vyučovanie realizovalo novovzniknuté stredisko, ktoré v dôsledku nárastu žiakov dostalo v roku 1970 štatút – stredisko praktického vyučovania.

V roku 1976 sa začalo výstavba budovy SOU strojárskeho Čadca. 1. septembra 1982 bola sprevádzkovaná budova teoretického vyučovania a 1.septembra 1983 budova praktického vyučovania a ostatné časti, ktoré tvoria súčasný komplex školy.
Novodobá história školy v skratke

Obdobie od novembra 1989 bolo poznamenané veľkými zmenami v rozsahu i obsahu vzdelávania, ktoré boli dôsledkom meniacich sa politicko-hospodárskych podmienok Slovenskej republiky i regiónu Kysúc. Vplyv na túto situáciu malo aj rozdelenie ČSFR na dve samostatné republiky, pretože určité percento absolventov ZŠ pokračovalo v štúdiu v ČR a po rozdelení bolo nutné vytvoriť odpovedajúce kapacity v okrese Čadca, čo výrazne ovplyvnilo budúcu orientáciu SOU strojárskeho v Čadci.

V roku 1989 bolo vo voľbách zvolené nové vedenie školy – riaditeľom sa stal Ing. František Kajánek, zástupcom riaditeľa pre teoretické vyučovania Ing. Ladislav Kosán a pre praktické vyučovanie Ján Mikovčák.
Delimitáciou došlo v školskom roku 1990/1991 k zmene zriaďovateľa, ktorým sa stalo Ministerstvo hospodárstva SR.
Na základe konkurzu vyhláseného Ministerstvom hospodárstva bol v školskom roku 1991/1992 potvrdený vo funkcii riaditeľa školy Ing. František Kajánek, jeho zástupcom pre teoretické vyučovanie bol Ing. Štefan Gurovič a praktické vyučovanie Ing. Vladislav Štetiar.

V školskom roku 1992/1993 bola otvorená zváračská škola, vedúcim sa stal Ján Mikovčák a neskôr Anton Šutiak. V uvedenom roku bola zriadená vlastná vývarovňa, odpadové hospodárstvo, zavedenie presnej regulácie a meranie výmenníkovej stanice. Taktiež sa začali projektové práce na zastrešovanie školských budov, ktorých realizácia sa začala v r. 1996 a zastrešenie celého objektu školy bolo ukončené v r. 1998. Od uvedeného školského roka na záverečných skúškach začala participovať aj Obchodno-priemyselná komora a bola zriadená funkcia zástupcu riaditeľa pre technicko-ekonomické veci, ktorú vykonávala Ing. Zlatica Mikulová.

Významnou akciou boli niekoľkoročné tanečné kurzy, ktoré viedla diplomovaná učiteľka Mária Zagátová. Začali sa vyučovať nové učebné odbory: mechanik opravár - cestné motorové vozidlá a umelecký rezbár, ale kvôli nízkemu záujmu žiakov sa prestali vyučovať učebné odbory nástrojár a obrábač kovov – zameranie na brúsenie.

V školskom roku 1996/1997 sa začal vyučovať študijný odbor mechanik silnoprúdových zariadení a o rok neskôr mechanik elektronik – číslicová a riadiaca technika. Zmeny nastali v systéme vykurovania (z pary na plyn) a tiež na pozícii zástupcov riaditeľa – pre teoretické vyučovanie bol menovaný Mgr. Tibor Lukáč a odborný výcvik Bc. Stanislav Špila.

V nasledujúcich rokoch nastali viaceré zmeny v štruktúre učebných a študijných odborov – novozriadený bol učebný odbor autoelektrikár, študijný odbor komerčný pracovník v doprave – zasielateľstvo a colná deklarácia, zrušený bol mechanik opráv – stroje a zariadenia. Učebný odbor umelecký rezbár bol delimitáciou presunutý do SOU drevárskeho v Krásne nad Kysucou.

V školskom roku 2001/2002 bola škola vybraná do projektu Infovek. Od švédskej firmy Exomatik AB Švédsko dostala škola do užívania počítačom riadené zariadenie v hodnote 850 000,- Sk a od jej slovenskej pobočky CALORIM, s. r. o. Slovensko v hodnote 200 000,- Sk. V ďalších rokoch v rámci projektu Infovek dostala škola technické a programové vybavenia piatich žiackych a jednej učiteľskej stanice spoločne s materiálom potrebným na vybudovanie počítačovej siete v škole a tiež licencie na Windows 98, Office XP, pripojenie na Internet cez ISDN - 128 pre žiakov i učiteľov.

Od školského roka 2003/2004 sa začal vyučovať študijný odbor mechanik stavebno-inštalačných zariadení a v apríli 2003 získala škola ako prvá v SR ocenenie – „Čestné uznanie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory.
V nasledujúcich rokoch opäť došlo k zmenám v štruktúre odborov – delimitáciou pribudol mechanik opravár pre cestní motorové vozidlá, auto elektrikár, operátor odevnej výroby – odevná výroba, operátor textilnej výroby – zušľachťovanie, začala výučba auto opravár – mechanik a autoopravár – elektrikár.

Poslanec Národnej rady SR a predseda ŽSK Ing. Juraj Blanár a predseda Stredoslovenského futbalového zväzu Jozef Paršo v októbri 2007 uviedli do prevádzky ihrisko s umelým povrchom.
V školskom roku 2008/2009 sa zmenil názov školy na strednú odbornú školu a v nasledujúcom školskom roku na Strednú odbornú školu technickú Čadca. Opätovne dochádza k zmenám v štruktúre odborov – pribúda študijný odbor programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení a manažér výroby a kontroly v automobilovom priemysle – automobilové diely a príslušenstvo a nadstavbový odbor manažér predaja a prevádzky autoservisu – prijímací technik.

30.júla 2009 sa začali rekonštrukčné práce priestorov areálu školy v rámci projektu „Zníženie energetickej bilancie".
9. apríla 2010 bolo otvorené vzdelávacie centrum pre výučbu programovanie, regulácie a merania.
30. apríla 2010 bola ukončená rekonštrukcia areálu školy a 17. mája 2010 bola stavba odovzdaná do užívania.

V novembri 2011 získala škola označenie „Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a ostatnú kovospracúvaciu výrobu".
V školskom roku 2012/2013 si škola pripomenula slávnostnou akadémiou 50. výročie založenia, získala projekt z európskych fondov pod názvom „Zo školských lavíc do zamestnania" a tiež sa zapojila do národných projektov „Rozvoj stredného odborného vzdelania" a „Podpora profesijnej orientácie žiakov základných škôl na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami".