Centrum odborného vzdelávania

0 položiek

 

logo

Centrum odborného vzdelávania a prípravy pri Strednej odbornej škole technickej v Čadci bolo zriadené od 24. novembra 2011 na dobu neurčitú.

Hlavným cieľom COVaP je zabezpečovanie odborného vzdelávania a prípravy na výkon daného povolania a odborných činností.

COVaP zabezpečuje úlohy, najmä:

 • výchovno - vzdelávací proces žiakov stredných odborných škôl s dôrazom na kvalitu výučby a uplatnenia absolventov na trhu práce,
 • praktické odborné vzdelávanie a prípravu pre žiakov stredných odborných škôl,
 • rekvalifikačné kurzy pre záujemcov a firmy,
 • celoživotné vzdelávanie pre potreby trhu práce,
 • koncepčnú a odbornú činnosť v oblasti kvalifikácie učiteľov odborných predmetov a majstrov odbornej výchovy,
 • spoluprácu so základnými školami, najmä v oblasti propagácie odborného vzdelávania a prípravy a uplatnenia absolventov sa na trhu práce (napr. formou vedenia záujmových krúžkov v spolupráci so strednou odbornou školou, zabezpečovanie exkurzií vo výrobných závodoch, organizovanie dňa otvorených dverí, prezentácie profesií organizovaných na základných školách a realizácie náborov),
 • účasť zamestnávateľov na maturitných a záverečných skúškach,
 • motivovanie žiakov a oceňovanie (napr. umožniť sebarealizáciu žiakov, prezentácie prác žiakov na rôznych podujatiach, štipendiá so zamestnávateľmi, organizovanie voľného času pre žiakov formou mimoškolskej činnosti),
 • poskytovanie odborného poradenstva vo všetkých odboroch, v ktorých sa zabezpečuje odborné vzdelávanie a príprava.

 COVaP slúži, najmä:

 • pre žiakov strednej odbornej školy, pri ktorej je zriadené,
 • pre ostatných žiakov stredných odborných škôl, ktorí sa vzdelávajú v príbuzných odboroch,
 • pre zamestnávateľov, ktorí prispievajú na činnosť COVaP,
 • pre iných zamestnávateľov, ktorí požadujú zmenu kvalifikácie svojich zamestnancov alebo zvyšovanie ich kvalifikácie v danom odbore,
 • pre akékoľvek tretie osoby so záujmom o vzdelávaniev danom odbore.